International Scientific Events

Селско стопанство и храни

5та международна конференция
20–24 Юни 2017
Ваканционно селище "Елените"

Организатори

 • Bulgarian Academy of Sciences
 • Union of Scientists in Bulgaria
 • Science & Education Foundation, Bulgaria
 • Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia
 • Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan

Тематични направления

Земеделие и животновъдство

 • Биологичното земеделие
 • Биотехнологиите в селското стопанство
 • Животновъдство, млекопроизводство и дребни преживни животни
 • Ветеринарна медицина и системи за хранене на животните
 • Птицевъдство
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Полски култури
 • Цветарство
 • Плодове и цитруси
 • Оранжерии и градинарство
 • Селскостопански сгради
 • Селскостопанска техника
 • Торове и химикали
 • Напояване и управление на водите
 • Растения, семена и посадъчен материал
 • Растителна защита и торене
 • Обработка след прибирането на реколтата

Храни

 • Технологии и суровини за производство на храни
 • Биотехнологии и подхранващи технологии
 • Нанотехнологиите в храните и селското стопанство
 • Зелени технологии в производството на храни
 • Машини в хранително вкусовата промишленост
 • Приготвяне на храна
 • Опаковки за хранителни стоки
 • Безопасност на храните и продоволствена сигурност
 • Контрол на качеството на суровините
 • Системи за инспекция на храните
 • Международните сертификати
 • Хранене и хранителни проблеми

Политики в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

 • Прецизно земеделие
 • Интензивните методи на отглеждане
 • Възобновяемата енергия в селското стопанство
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Внос и износ на храни и селскостопански продукти
 • Взаимодействие между селскостопанското производство и търговията на дребно
 • Логистика на земеделска продукция
 • Развитие на селските райони
 • Заетостта в селското стопанство
 • Стартиращи фирми в агроиндустрията
 • Съвместни проекти до ключ и ноухау
 • Финансовите кредити и земеделски субсидии
 • Законодателството на ЕС в областта на селското стопанство
 • Партньорството между Европа и земеделските производители
 • Безвъзмездни средства от ЕС, търгове
 • Международно обучение и сътрудничество

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.

Участие и регистрация

Форми на участие
Може да участвате с до два доклада, представени по някой от следните начини:

 • Устен доклад. Продължителността на устния доклад е 10 минути, като се предоставят допълнителни 5 минути при възникнали въпроси. Участниците с устен доклад могат да използват компютър и мултимедиен проектор за своите презентации. Необходимо е презентациите да са съвместими с PowerPoint 2010, както и да разполагате с тях на CD, DVD или USB преносима памет.
 • Постер. Продължителността на постерната сесия е 1 час. Размер на постера — 80x90 см.
 • Онлайн участие. За тези от Вас, които нямат възможност да присъстват лично на заседанията. Онлайн участниците получават по email всички необходими материали.

Официалният език е английски.

Регистрация на участниците
По време на регистрацията всеки участник получава бадж със своето име, както и материалите за конференцията. Възможно е да Ви бъде поискан документ, удостоверяващ Вашата самоличност. Достъп до залата се осигурява само на регистрираните в конференцията участници и техните съпровождащи лица. По време на регистрацията може да се информирате и за организираните от нас социални програми.

Публикуване на статиите

Agriculture & Food (ISSN 1314-8591)
https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/agriculture-and-food/

Всички статии, независимо от формата на представяне, ще бъдат публикувани в съответното списание част от International Scientific Publications. Всяка статия се рецензира от двама анонимни независими рецензенти. Допускат се публикации единствено на английски език. Изпращането на статия за публикуване не е задължително.

Това списание се индексира от International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS), Russian Science Citation Index, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography.

Editor in Chief
Ijaz Rasool Noorka, Pakistan Agricultural Scientist Society, Pakistan

Co–Editor in Chief
Branko Marinkovic, University of Novi Sad, Serbia

Editorial Board Members
Guobin Liu, Institute of Soil and Water Conservation, China
Jelena Marinkovic, Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia
Jovan Crnobarac, University of Novi Sad, Serbia
Julia Chudinova, Research Tomsk Agricultural Institute, Russia
Kassenova Gulmira, Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan
Metahri Mohammed Said, UMMTO, Algeria
Mohamed El–Bramawy, Suez Canal University, Egypt
Muhammad Tufail, King Saud University, Saudi Arabia
Nacira Zerrouki Daoudi, UMMTO, Algeria
Saba Tabasum, University College of Agriculture, Pakistan
Shabir Shahid, International Center for Biosaline Agriculture, Dubai, UAE
Sultan Alsultan, Qassim Agriculture College, Saudi Arabia
Tulemissova Zhanara, Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan

Оформление на статиите

Всяка статия трябва да е с обем минимум 7 и максимум 20 страници. Условията за публикуване на статии над 20 страници се договарят допълнително с издателя. Не повече от две статии на един и същи автор, могат да бъдат публикувани в един том.

Статии, не отговарящи на посочените изисквания, няма да бъдат публикувани.

Важни дати и крайни срокове

Събитие Регистрация Откриване Място
Селско стопанство и храни 17–18 часа, 20 Юни
09–10 часа, 21 Юни
10 часа, 21 Юни 20–24 Юни 2017
Хотел Royal Castle
Екология и безопасност 17–18 часа, 23 Юни
09–10 часа, 24 Юни
10 часа, 24 Юни 23–27 Юни 2017
Хотел Royal Castle
Материали, методи и технологии 17–18 часа, 26 Юни
09–10 часа, 27 Юни
10 часа, 27 Юни 26–30 Юни 2017
Хотел Royal Castle
Икономика и бизнес 17–18 часа, 1 Септември
09–10 часа, 2 Септември
10 часа, 2 Септември 1–5 Септември 2017
Хотел Royal Castle
Образование, изследвания и развитие 17–18 часа, 4 Септември
09–10 часа, 5 Септември
10 часа, 5 Септември 4–8 Септември 2017
Хотел Royal Castle
Език, личност и общество 17–18 часа, 7 Септември
09–10 часа, 8 Септември
10 часа, 8 Септември 7–11 Септември 2017
Хотел Royal Castle
Икономика и бизнес  /  Образование, изследвания и развитие  /  Език, личност и общество
31 юли 2017 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
31 юли 2017 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
31 юли 2017 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Разполагаме само с ограничен брой свободни места за конференциите през месец септември.
Ако желаете да вземете участие, моля направете Вашата регистрация възможно най-скоро.
Селско стопанство и храни  /  Екология и безопасност  /  Материали, методи и технологии
30 април 2017 Изпращане на регистрационна форма включваща кратко резюме на доклада.
30 април 2017 Краен срок за превеждане на таксата за участие.
15 май 2017 Изпращане на статията в завършен вид, оформена спрямо изискванията.
Програма на конференцията
Ден 1 Късна регистрация
Ден 2 Ранна регистрация; Приветствено слово; Пленарен доклад; Устни доклади сесия #1; Постерна сесия #1; Устни доклади сесия #2
Ден 3 Устни доклади сесия #3; Постерна сесия #2; Устни доклади сесия #4; Връчване на сертификати
Ден 4 Социална програма
Ден 5 Закриване
Подробна програма ще бъде изпратена до участниците на по-късен етап.

Такса за участие и плащане

Таксата за участие се заплаща само в случай, че регистрацията бъде одобрена.

Такса за правоучастие 360 лв
Преференциална такса за участвалите в миналогодишното издание на конференцията 240 лв
Преференциална такса за аспиранти
Важи единствено за аспиранти в редовна (не задочна, дистанционна и други) форма на обучение, без сключен трудов договор.
240 лв
Такса за всички участници, пропуснали посочените сроковете за плащане 480 лв
Допълнителна такса за участие с втори доклад 180 лв
Само присъствие (без презентация или публикация) 240 лв

Посочените цени са в сила единствено за представители на български учебни заведения и научни институти.
Всички цени са в български лева с ДДС.

Съпровождащи лица (без оглед на това, дали са съавтори) се допускат само с предварителното съгласие на организаторите. Съпровождащите лица не са участници — те не получават материали от събитието.

Представянето на чужди доклади, без наличието на уважителна причина и предварителното съгласие на организаторите, е недопустимо.

Таксата за правоучастие включва:

 • Сертификат за участие
 • Свободен достъп до всички заседания на конференцията
 • Възможност за представяне на устен доклад (с продължителност 10 мин., допълнителни 5 за въпроси) или постер (с размери до 80x90 см)
 • Поместване на статия с обем до 20 страници в съответното научно списание част от International Scientific Publications
 • Печатно копие на програмата на конференцията
 • Кафе паузи

Плащане
След регистрация всеки участник получава (по email) проформа фактура, в която са оказани сумата за плащане и банковата сметка. Всички разходи по банковия превод са за сметка на участниците. Моля, информирайте за това служителите в банката. Плащане на място не е възможно.

Фактурите се изпращат по email в PDF формат. За да получите фактура на името на фирма или организация е необходимо да заявите това при попълване на регистрационната форма. Ако банковият превод е извършен от физическо лице не е възможно издаването на фактура на името на фирма или организация, и обратно.

Място на провеждане

Flag of Bulgaria Flag of European Union

България се намира в Югоизточна Европа, в североизточната част на Балканския полуостров. Тя е европейска, балканска, черноморска и дунавска страна. Това географско положение я поставя на кръстопътя между Европа, Азия и Африка. Благоприятният климат и красивата природа са предпоставка за развитието на 142 курорта, от които 28 морски, 56 с планински климат, 58 балнеолечебни, както и на множество балнеолечебни и СПА центрове. Международни летища има в София, Пловдив, Варна и Бургас. Директни чартърни полети се осъществяват до черноморските летища Варна и Бургас през летният сезон.

Елените е ваканционен комплекс, разположен на морския бряг, по южния склон на най–източната част на Стара планина. Курортът се намира в красив залив непосредствено до нос Емине, на 4.5 км източно от Свети Влас и на 8.5 км от Слънчев бряг. Международното летище на град Бургас е разположено само на 40 км от Елените. Комплексът е проектиран така, че изложението му е изцяло южно. Състои се от вили и хотели, разположени сред прохлaдната растителност на Стара планина и предлага на своите гости спокойствие и лукс, съчетани с красива природа и чист въздух.


Royal Castle е дизайнерски, петзвезден хотел с прекрасна морска гледка, намиращ се във ваканционно селище Елените. На разположение на гостите са няколко ресторанта, различни барове, открит и закрит басейн, фитнес, а също и СПА център. Конферентната зала е с капацитет от 300 души, оборудвана с климатик, озвучаване и мултимедиен проектор.


Искате да видите още? Посетете профила ни във Flickr

Настаняване

Конференциите, организирани от нас, се провеждат във ваканционно селище Елените (конферентната зала на хотел Royal Castle). По желание на участниците извършваме запазване на места в избрани хотели (в непосредствена близост до конферентната зала) на преференциални цени. За целта е нужно да се свържете с нас по email.

Ранните резервации са силно препоръчителни. Моля, уведомете ни, ако организирате престоя си самостоятелно.

Хотел Цени Уеб сайт
Royal Castle Свали Посети
Royal Park Свали Посети
Andalucia Beach Свали Посети
Atrium Beach Свали Посети